Direct advies

Bel 0297-310101

stuur een bericht

surplus@surplus.eu

Directeur of manager

Eén van de uitzonderingen in het arbeidsrecht geldt voor statutair directeuren. De preventieve ontslagtoets is wettelijk uitgesloten. Ontslag kan direct plaatsvinden door de vergadering van aandeelhouders. Van het verweer wordt in deze vergadering verslag gedaan. Redelijkheid en billijkheid van de procedure en regeling kan achteraf worden getoetst in de procedure bij de Rechtbank. Voor managers of titulair directeuren gelden de normale ontslagregels. Hun positie is vaak bijzonder.

Positie

Als directeur, of als (eind-) verantwoordelijke manager, bevindt u zich bij een arbeidsconflict of ontslagsituatie in een heikele situatie. U wordt onder druk gezet, want de organisatie verdraagt het niet lang dat u verantwoordelijk bent voor een kritisch deel van de operatie terwijl er een conflict of belangentegenstelling is. Persoonlijk ervaart u in die situatie een loyaliteitsconflict. Het bedrijf laat u in de steek. U blijft onverstoord uw best doen vanuit het bedrijfsbelang. Daarom staat er extra veel druk op het oplossen van de situatie. Op niet statutair directeuren is normaal arbeidsrecht van toepassing.

>> Lees meer over ontslagrecht

Statutair directeur? Voor u gelden andere ontslagregels

Een statutair directeur (bestuurder) heeft in feite twee arbeidsrelaties; naast de functie als bestuurder van de vennootschap (hierop is het vennootschapsrecht van toepassing) heeft hij ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap (hierop is het arbeidsrecht van toepassing). Een statutair directeur wordt in het algemeen benoemd door middel van een aandeelhoudersbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Dit geldt ook voor het ontslag. De statuten van de vennootschap kunnen u hierover meer duidelijkheid verschaffen. U moet rechtsgeldig worden opgeroepen voor de AVA, waarbij u van tevoren moet zijn ingelicht dat uw ontslagbesluit op de agenda staat. U krijgt de gelegenheid u te verweren tegen het ontslagbesluit van de AVA. Als de AVA ondanks uw verweer besluit tot uw ontslag als bestuurder, wordt daarmee tegelijkertijd de arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap beëindigd. Uw werkgever hoeft geen toestemming voor het ontslag bij het UWV of de rechter te vragen. Hij moet wel een opzegtermijn in acht nemen. Vaak is in de arbeidsovereenkomst van een statutair directeur reeds een afvloeiingsregeling vastgelegd. U kunt als statutair directeur in loondienst geen herstel van de dienstbetrekking vorderen. Wel kunt u na ontslag een eis tot schadevergoeding indienen bij de rechter via een zogenaamde kennelijk onredelijk ontslagprocedure. In het geval dat u ziek bent tijdens het ontslagbesluit, eindigt alleen uw vennootschapsrechtelijke relatie, dat wil zeggen dat alleen uw functie als bestuurder van de vennootschap eindigt. Voor beëindiging van uw arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap moet in dit geval een apart verzoek tot ontbinding hiervan worden ingediend bij de rechtbank. Hoewel de kantonrechtersformule niet is geschreven voor ontslag van statutair directeuren, wordt die in de rechtspraak en in onderhandelingen meestal toegepast. Daarbij wordt in afwijking van wat gebruikelijk is bij (kanton)rechters ten aanzien van “gewone” werknemers, in een aantal gevallen het werkgeversdeel in de pensioenpremie wel in de beloningsfactor B van de kantonrechtersformule meegeteld. Daarbij wordt door een aantal rechtbanken in afwijking van wat gebruikelijk is bij (kanton)rechters ten aanzien van “gewone” werknemers, het werkgeversdeel in de pensioenpremie wel in de beloningsfactor B meegeteld.

Publiciteit

Vanwege publiciteits- en andere afbreukrisico’s is het verstandig te overwegen of uw arbeidsconflict of ontslagsituatie niet binnenskamers bemiddelbaar is. Hiervoor kunt u mediation voorstellen. >> Lees meer over mediation